TURINYS / CONTENT

Pratarmė / Foreword (Jonas Jasaitis) 6
   
I. KAIMO IR MIESTO PARTNERYSTĖS POKYČIAI / CHANGES IN RURAL AND URBAN PARTNERSHIP 9
   
Jonas Jasaitis
Pilietiškumo nuvertinimo iššūkis
The Challenge of Civil Activity’s De­valuation
10
20
Romualdas Apanavičius
Kaimas į miestą ar miestas – į kaimą? Priemiesčio vietovių pokyčiai 1990–2012 metais: Rokų kaimo atvejis
Between Village and City: Lifestyle and its Changes in Rokai in the Year 1990–2012
22
42
Auksuolė Čepaitienė
Valstietiškoji kultūra, visuomenė ir laikas: besikeičiantis Lietuvos kaimas XX amžiuje
Peasant Culture , Society and Time: Changing Lithuanian Village over the 20th Century
44
53
Arvydas Griškus
Iš miesto į kaimą: Lietuvos karo aviacijos lakūnų gyvensenos kaita 1991–2012 metais
From City to Countryside: Alterations of Lifestyle of Lithuanian Military Aircraft Aviators in Years 1991–2012
55
65
Margarita Išoraitė
VGTU studentų požiūrio į miesto ir kai­mo bendradarbiavimą tyrimas
Students’ Opinion about Rural-Urban Partnership: Vilnius Gediminas Technical University Case
66
74
Eva Kráľová, Paulína Šujano­vá,Gabriela Pavlendová
Slovakijos miestelio kultūros paveldo identifikavimas
Идентификация культурного наследия Cловацкого городка
75
81
Aušra Zabielienė
Tarp miesto ir kaimo: vaikų folkloro ansamblių veiklos problemos
Between the City and the Countryside: Challenges for Childre n Folklore Groups
83
90
   
II. KAIMIŠKŲJŲ IR ATOKESNIŲ VIETOVIŲ SOCIOKULTŪRINĖS SITUACIJOS POKYČIAI / SOCIO-CULTURAL CHANGES IN RURAL AND HINTERLAND AREAS 93
   
Virginija Apanavičienė
Kaimo realijos lietuvių sceninėje akademinėje muzikoje: kaimo kultūros portretai
The Realia of the Country in the Lithuanian Scenic Academic Music: The Portraits of the Culture of the Country
94
99
Giedrė Barkauskaitė
Kaimo kultūros atspindžiai tautiniuose šokiuose
Reflections of Rural Culture in National Dances
101
107
Eglė Alenskaitė
Suvalkijos kaimo krikščioniškosios dorovės ir blaivybės problemų sprendimas XX ir XXI šimtmečių sandūroje: Šunėkų ir Gi­žų parapijų giesmininkų veiklos atvejo analizė
The Solution of Morality and Temperance Problems of the Christian Suvalkija Village: The Activities of Šunskai and Gižai Parish Chanters in the Twentieth Century and the Beginning of the Twenty-first Century
108
114
Laurynas Bernotas, Linas Pikšrys, Roberta Pikturnaitė
Lietuvos XIX a. pabaigos – XXI a. pradžios kaimo kapinaitės: laidosenos kaita ir kapinių plėtros problemos
Cemeteries in Rural Lithuania between the End of the 19th and Beginning of the 21st Centuries. Changes of Burial Traditions and Problems of Cemetery Development
115
123
Vida Palubinskienė
Kanklininkų rateliai kaimo jaunimo muzikiniam švietimui
Kankles Playing Groups for Rural Youth’s Music Education
125
139
Irena Luobikienė
Tarpukario ir dabartinės Lietuvos kaimo aktualijų atspindžiai leidinyje Ūkininko patarėjas
Reflection of Rural Life Issues of Interwar and Curre nt Lithuania in the Edition of “Ūkininko patarėjas” (“Farmer’s Adviser”)
141
150
   
III. MOKSLINĖS APŽVALGOS IR RECENZIJOS / SCIENITIFIC SURVEY AND REVIEWS 151
   
Anelė Vosyliūtė
Jonas Aleksa: asmenybė, veikla ir įsipareigojimai mokslui
Jonas Aleksa: the Personality, Activity and Commitments to the Science
152
155
Simona Iždonaitė
Kražiai:nykstantys ar atgyjantys? Istorija, dabartis, perspektyvos
Kražiai Town: Declining or Resurgent? History, Curre nt Situation and Prospects
156
165
Jonas Jasaitis
Studijos „Novatoriškų sprendimų paieškos metodai ir jų taikymas kaimiškų vietovių pokyčių valdymui“ recenzija
166
   
APIE AUTORIUS / ABOUT AUTHORS 169
   
Reikalavimai mokslo darbams , publikuojamiems leidinyje „Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje
172
Requirements for scientific papers to be published in TRENDS OF RURAL “DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE SOCIETY” journal 175