alt
alt
Inovatyvūs studijų metodai II pakopos Socialinio darbo studijų programoje
Metodinė priemonė dėstytojams
   
alt
alt
Innovative study methods in the second cycle study programme of social work
Methodical guidebook for teachers
   
alt
alt
Inovatyvūs studijų metodai II pakopos Socialinio darbo studijų programoje
Metodinė priemonė studentams
   
alt
alt
Innovative study methods in the second cycle study programme of social work
Methodical guidebook for students
   
alt
alt
I VADOVAS
TEORIJOS IR PRAKTIKOS SĄSAJOS JUNGTINĖS II PAKOPOS SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ PROGRAMOS MOKSLINĖS TIRIAMOSIOS PRAKTIKOS PROCESE
Mokomoji knyga
   
alt
alt
GUIDEBOOK I
INTERRELATIONS BETWEEN THEORY AND PRACTICE IN THE PROCESS OF SCIENTIFIC RESEARCH PRACTICE OF THE SECOND CYCLE STUDY PROGRAMME OF SOCIAL WORK
Textbook
   
alt
alt
II VADOVAS
JUNGTINĖS II PAKOPOS SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ PROGRAMOS TURINIO REALIZAVIMO SPECIFIKA TAIKANT INOVATYVIUS METODUS
Mokomoji knyga
   
alt
alt
GUIDEBOOK II
SPECIFICS OF THE REALIZATION OF THE CONTENTS OF THE SECOND CYCLE STUDY PROGRAMME OF SOCIAL WORK IN THE CONTEXTS OF THE APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS
Textbook
   
alt
alt
III VADOVAS
JUNGTINĖS II PAKOPOS SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ PROGRAMOS ORGANIZAVIMO IR ĮGYVENDINIMO PROBLEMINIS DISKURSAS
Mokomoji knyga
   
alt
alt
GUIDEBOOK III
PRACTICAL REALIZATION OF THE SECOND CYCLE JOINT STUDY PROGRAMME SOCIAL WORK
Textbook
   
alt
alt
HEALTH PROMOTION AND PROFESSIONAL REHABILITATION TECHNOLOGIES FOR PARTICIPATION IN LABOUR MARKET
Ingrida Baranauskienė, Darius Gerulaitis, Velta Lubkina, Liuda Radzevičienė, Svetlana Usca
   
alt
alt
DAILĖS TERAPIJOS METODŲ TAIKYMAS NEĮGALIŲJŲ ĮDARBINIMO SITUACIJOJE
Neįga­liųjų pro­fesinis rengimas ir ino­va­cijų paieška

Asta Vaitkevičienė
   
alt
alt
NEĮGALIŲJŲ PRO­FESINIO PASIRENGIMO SKATINIMAS
Neįga­liųjų pro­fesinis orienta­vimas ir konsulta­vimas

Egidijus Elijošius, Benas Gudinavičius, Stanislava Kavaliauskienė
   
alt
alt
Ne­įga­lių mo­te­rų da­ly­va­vimo darbo rin­ko­je ska­tinimas
   
alt
alt
Nuo­to­li­nio mo­ky­mo uni­ver­si­teti­nė so­cia­li­nio dar­bo pro­gra­ma
   
alt
alt
Pro­fe­si­nio konsul­ta­vi­mo ir bendrų­jų ge­bė­ji­mų ugdy­mo pro­gra­ma neįgaliesiems,
no­rintiems studi­juo­ti aukš­to­sio­se mo­kyklo­se, bet tam dar ne­pa­si­rengusiems
   
alt
alt
Pro­fe­si­niam pasi­rengi­mui skatinti skirta pro­grama ne­įgalie­siems,
ku­rie dėl ne­pakankamų darbinių įgū­džių ir bendrųjų ge­bėjimų yra ne­pasirengę mo­kytis pro­fe­sinėje mo­kyklo­je
   
alt
alt
Pro­fe­si­nis rengi­mas darbo vie­to­je
   
alt
alt
Pro­fe­si­nio konsul­ta­vi­mo kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo pro­gra­ma darbo biržos spe­cia­listams,
pe­da­go­gams, ki­tiems me­dia­to­riams
   
alt
alt
Pro­fe­si­nio to­bu­lė­ji­mo ga­li­my­bės
   
alt
alt
So­cia­linės pa­ra­mos ne­įga­lie­siems jų įsidarbinimo situ­a­cijo­je
pro­gra­ma darbo biržos spe­cia­listams, pe­da­go­gams,
kitiems me­dia­to­riams
   
alt
alt
STUDENTAI, TURINTYS NEGALĘ, AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE
Re­ko­men­da­ci­jos admi­nist­ra­to­riams ir dėsty­to­jams
Socialinė parama neįgaliesiems įsidarbinimo ir profesinės veiklos procesuose

Marius Daugėla
   
alt
alt
TARPININKAVIMAS PRO­FESINĖS RE­A­BI­LI­TA­CI­JOS PROCESE
Tarpininkavimas neįgaliojo asmens profesinės adaptacijos procese

Ingrida Baranauskienė, Benas Gudinavičius
   
alt
alt
Tarpininkavimo programa neįgaliųjų profesinei adaptacijai užtikrinti
   
alt
alt
Tar­pi­ninkavi­mo programa įsi­dar­bi­ni­mo si­tu­aci­joje
   
alt
alt
ANKSTYVASIS UGDYMAS: DABARTIS IR PERSPEKTYVOS
Stefanija Ališauskienė, Vytautas Gudonis, Laima Mikulėnaitė, Jovita Petrulytė, Liuda Radzevičienė
https://aleph.library.lt/

 Leidinio tikslas – atskleisti kai kuriuos ankstyvosios intervencijos aspektus: supažindinti su teoriniais ankstyvosios pagalbos sutrikusios raidos vaikui pagrindais ir jų praktinio realizavimo galimybėmis, pateikti ankstyvojo amžiaus vaikų raidos tyrimo sistemas, metodus ir būdus, aptarti vieną iš ontogenetiškai ankstyviausių raidos sričių – motorinę bei valgymo įgūdžių raidą, jų vertinimo ypatumus bei sutrikimų prevencijos galimybes, apibūdinti ankstyvojo amžiaus vaikų regos, pažinimo bei psichosocialinę raidą.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 214
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-419-2
ŠU bibliotekoje 21 egz.

   
alt
alt
AUTISTIŠKŲ VAIKŲ UGDYMAS
Regina Ivoškuvienė, Jurgita Balčiūnienė
https://aleph.library.lt/

Knygoje pateikiama autizmo sindromo samprata ir jos raida, aptariamos priežastys ir populiacija bei identifikavimo kriterijai. Apibūdinama vaiko raida ir požymiai, į kuriuos tėvai ar kiti asmenys atkreipia dėmesį ir įtaria autizmą. Didžiausia leidinio dalis skiriama aptarti psichologiniam ir pedagoginiam poveikiui, padedančiam asmeniui keistis bei pasiekti bent minimalų savarankiškumo lygį.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 159
Išleidimo metai: 2002
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-354-4
ŠU bibliotekoje 32 egz.
   
alt
alt
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ FIZINIS RAŠTINGUMAS
Daiva Mockevičienės, Inga Šimkutė

Knyga skirta judesio korekcijos pedagogams, kineziterapeutams, pedagogams ir visiems, kurie dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir, žinoma, šeimoms, kurios juos augina.
Daugelis suaugusiųjų puikiai žino ir suvokia, kad fizinis aktyvumas yra neatskiriama sveikos gyvensenos sudedamoji dalis. Tačiau šis žinojimas ne visuomet virsta fiziškai aktyvios gyvensenos realizavimu gyvenime. Šių dienų visuomenėje plačiai kalbama apie tai, kaip svarbu būti raštingam ir gebėti naudotis kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ir kitais prietaisais. Tačiau apie fizinį raštingumą kalbama mažai. Tad šioje knygoje didelis dėmesys yra skiriamas fizinio raštingumo ikimokykliniame amžiuje ugdymo reikšmės analizavimui. Knygoje aiškiai pateikiama ikimokyklinio amžiaus vaikų motorinė raida ir jos ypatumai. Skaitytojas supažindinamas su judesio korekcijos samprata ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ugdymo kontekste bei pateikiamai vaizdžiai iliustruoti saugių pratimų atlikimo pagrindai. Knygoje taip pateikiami plokščiapėdystės korekcijos ir profilaktikos pratimai, kvėpavimo sistemos lavinimo pratimai, liemens, pilvo, nugaros raumenų stiprinimo pratimai, pusiausvyros ir koordinacijos lavinimo pratimai. Pateikti fiziniai pratimai pritaikyti ikimokyklinio amžiaus vaikams. Fizinių pratimų aprašymai iliustruoti nuotraukomis bei pateikiamos galimos pratimų imitacijos.
Sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti sau pačiam ( Bodo Werner). Išmokykime vaikus įteikti sau svarbiausią dovaną- sveikatą.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 147
Išleidimo metai: 2014
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 978-609-468-027-4
alt
alt
HETEROGENINIŲ GRUPIŲ DIDAKTIKA: SPECIALIEJI POREIKIAI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE
Alvyra Galkienė

 https://aleph.library.lt/

Ši knyga papildo leidinių, skirtų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo lavinimo mokyklose problemoms aptarti, lentyną. Ji turėtų būti naudinga įvairios specializacijos edukologijos studentams ir jau dirbantiems mokytojams. Knygoje į integruoto ugdymo reiškinį žvelgiama plačiau nei įprasta – heterogeninių grupių didaktikos aspektu, aptariami ugdymo tikslai, turinio, ugdymo organizavimo principai ir tendencijos. Vykstant aktyviam Europos tautų judėjimui, galimybių ir poreikių įvairovę mokykloje kuria ne vien tik neįgalumo situacijoje esantys mokiniai, tačiau ir kitokią kultūrinę patirtį turintys, kalbantys kitomis kalbomis vaikai. Didaktiniai principai, kurie išryškėja ugdant neįgalumo situacijoje esančius vaikus – universalūs. Jie kūrybiškai taikytini visada, kai vienoje ugdymo erdvėje susitinka mokinių poreikių įvairovė. Knygoje nagrinėjami heterogeninės bendruomenės kūrimo ir sėkmingo jos funkcionavimo principai – reikšminga ugdymo efektyvumo sąlyga. Tarpasmeninis pasitikėjimas, saugumas, teigiamos emocijos garantuoja motyvacijos stabilumą. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – palankios ugdymo aplinkos dimensija. Šiuolaikinės mokyklos mokytojas jau negali besąlygiškai diegti direktyvaus ugdymo turinio – jis pats yra jo kūrėjas. Individualių mokinio poreikių ir visuomenės reikalavimų dermė – štai tie įrankiai, kurie padeda ugdytojui kurti funkcionalią į vaiką orientuotą ugdymo sistemą. Knygoje aptariamos dažniausiai bendrojo lavinimo mokyklose sutrikimų turinčių mokinių mokymosi charakteristikos ir jų ugdymo programos individualizavimo principai. Heterogeninių grupių ugdymo organizavimo problema gvildenama aptariant palankiausios ugdymo aplinkos kiekvienam mokiniui formavimo, specialiosios pagalbos organizavimo, veiklos kooperavimo ir koordinavimo, pamokų organizavimo heterogeninėse klasėse aspektais. Specialieji mokinių poreikiai skatina bendradarbiavimo kultūrą visoje mokyklos bendruomenėje. Komandinis mokytojų darbas, ugdymo laiko ir erdvės planavimo poreikis reikalauja iš mokytojo naujų vadovavimo pamokai įgūdžių. Knygoje pateikiami pavyzdžiai, padedantys aiškiau suprasti ugdymo realybės reiškinius heterogeniškoje aplinkoje.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 210
Išleidimo metai: 2004
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-561-X
ŠU bibliotekoje 12 egz.

   
alt
alt

JUTIMO PSICHOLOGIJA
Romanas Kaffemanas
https://aleph.library.lt/

 Leidinys supažindina su jutimo neuropsichologijos pagrindais bei psichologiniais jutimo aspektais, pagrindinėmis jutimų rūšimis, specifiniais ir bendraisiais ypatumais. Leidinio pabaigoje apžvelgiami jutimų sutrikimai ir kompensaciniai mechanizmai. Skiriama dieninių ir neakivaizdinių studijų edukologijos specialybių studentams, bendrojo ir specialiojo ugdymo pedagogams.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 95
Išleidimo metai: 2002
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-345-X
ŠU bibliotekoje 19 egz.

   
alt
alt
KŪRYBIŠKUMAS IR SOCIALINĖ INTEGRACIJA
Renata Geležinienė, Darius Gerulaitis, Neringa Povilaitienė, Remigijus Venckus
https://aleph.library.lt


Metodinis leidinys skirtas akademinei bendruomenei - ypač studentams, studijuojantiems edukologiją, specialiąją, socialinę pedagogiką ir menus. Jie yra arčiausiai vaiko mokykloje, kur susikerta skirtingi virtualūs ir ealūs socialiniai laukai. Todėl galima teigti, kad knyga padės ir aukštųjų mokyklų dėstytojams, kurių dėstomų dalykų tematika yra artima aptariamoms idėjoms.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 108
Išleidimo metai: 2009
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 978-609-430-002-8
ŠU bibliotekoje 8 egz.
   
alt
alt

LAIKO VADYBA

J. V. Vaitkevičius
Mokomoji knyga
https://aleph.library.lt/
https://sub03.secure.su.lt/public/000026075.pdf

Formatas: A5
Puslapių sk.: 57
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9955579145
ŠU bibliotekoje 15 egz.
   
alt
alt
LAVINAMŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINĖS VEIKLOS MODELIAVIMAS
Liuda Radzevičienė, Margarita Jurevičienė
   
alt
alt
MĄSTYMO PSICHOLOGIJA
Romanas Kaffemanas
https://aleph.library.lt/

Leidinyje pateikiama trumpa mąstymo teorijų apžvalga, supažindinama su mąstymo neuropsichologijos pagrindais bei psichologiniais mąstymo aspektais, pagrindinėmis mąstymo operacijomis, rūšimis, tipais. Leidinio pabaigoje apžvelgiami individualūs mąstymo skirtumai, sutrikimai, nurodomos galimos mąstymo lavinimo gairės.
Skiriamas edukologinių specialybių studentams, bendrojo ir specialiojo ugdymo pedagogams.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 137
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-271-8
ŠU bibliotekoje 30 egz.

   
alt
alt
METODŲ DERINIMAS ŠALINANT MIKČIOJIMĄ MIKČIOJANČIŲJŲ KONSULTAVIMAS
Versta iš anglų kalbos

 Knygą sudaro dvi Amerikos mikčiojimo fondo publikacijos: „Metodų derinimas šalinant mikčiojimą" ir „Mikčiojančiųjų konsultavimas". Leidinys naudingas logopedams, gydytojams, psichologams ir visiems, besirūpinantiems mikčiojančiaisiais.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 122
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-471-0
ŠU bibliotekoje 41 egz.

   
alt
alt
NEPILNAMEČIŲ RESOCIALIZACIJA
Priežiūros įstaigų psichosocialinė ir edukacinė situacija Lietuvoje

https://aleph.library.lt/

Formatas: A5
Puslapių sk.: 179
Išleidimo metai: 2002
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986384079
ŠU bibliotekoje 28 egz.
   
alt
alt
RIJIMO SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS
Regina Ivoškuvienė, Valė Gružaitė
https://aleph.library.lt/

 Knygoje apibūdinamos rijimo ir kalbėjimo bei kalbos sutrikimų sąsajos, analizuojama rijimo organų anatomija ir funkcijos. Detaliai aptariama vaikų ir suaugusiųjų rijimo sutrikimai ir jų priežastys. Didžiausia leidinio dalis skiriama rijimo sutrikimams įvertinti ir šalinimo būdams aprašyti.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 202
Išleidimo metai: 2004
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-489-3
ŠU bibliotekoje 23 egz.

   
alt
alt
SOCIALINĖ PARAMA NEĮGALIESIEMS ĮSIDARBINIMO SITUACIJOJE
Ingrida Baranauskienė

 https://aleph.library.lt

Mokslinės praktinės konferencijos, vykusios Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete 2004 m. gegužės 28 d., pranešimų medžiaga (straipsnių rinkinys).
Adomaitienė L. Neįgaliųjų darbinis užimtumas 2003 metais Kėdainiuose Bandzevičienė R., Mackanienė R. Neįgaliųjų asmenų integracijos į darbo rinką teisiniai ir psichologiniai ypatumai. Batavičienė L. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama neįgaliųjų profesinei reabilitacijai. Bilotaitė V. Neįgaliųjų įsitvirtinimo darbo rinkoje galimybės Šiaulių regione. Bytautienė I., Grižienė J. Ar nauji įstatymai garantuoja neįgalių žmonių sėkmingą integravimąsi į darbo rinką? Čiapaitė A. Neįgaliųjų darbinis užimtumas 2003 metais Kėdainių rajono Vilainių seniūnijoje. Daugėla M. Žmonių, turinčių sunkią fizinę negalę, darbinė veikla ir ją įgalinantys resursai. Gvazdauskienė I. Neįgaliųjų profesinis rengimas ir įsidarbinimo galimybės Lietuvoje. Jaškulis A. Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo projekto įvertinimas. Kaziūnienė J. Neįgalieji – kaip viena iš probleminių grupių darbo rinkoje. Kubeckienė-Visockytė V. Meninis ugdymas kaip profesinio rengimo dalis. Laurinaitienė S. Neįgaliųjų ugdymo ir profesinio rengimo galimybės Lietuvoje. Levickienė J. Neįgaliųjų socialinė atskirtis, jų profesijos įgijimo bei įsidarbinimo galimybės baigus specialiojo ugdymo švietimo įstaigą Mickienė L. Darbinis užimtumas dienos užimtumo centre „Goda". Miliauskaitė R. Fizinę negalę turinčių moterų konkurencingumo darbo rinkoje problemos. Novikaitė A. Telšių specialiosios internatinės mokyklos auklėtinių socializacijos sėkmė. Petrauskienė G. Neįgalių moterų problemos darbo rinkoje ir jų sprendimo būdai. Sendžikienė V. Žmogaus negalė – socialinė problema darbo rinkoje. Turonienė O. Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybės Tauragės rajone. Šerytė L., Šerytė R. Panevėžio VšĮ ,,Dailusis ornamentas" – kaip neįgaliųjų užimtumo didinimo galimybė. Šmitaitė I. Neįgalių žmonių įdarbinimo galimybės ir perspektyvos Alytaus mieste. Tautkutė A. Asmenų su negale darbinio užimtumo problemos. Tomkienė V., Čepienė A. Socialinės įmonės sukūrimo prielaidos ir galimybės Šiaulių mieste. Zavertanaja S., Gevorgianienė V. Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo galimybės bendro tipo profesinėse mokyklose.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 146
Išleidimo metai: 2004
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-562-8
ŠU bibliotekoje 17 egz.

   
alt
alt
SPECIALIOJO UGDYMO KAITOS BRUOŽAI
Jonas Ambrukaitis
https://aleph.library.lt/

 Rinkinį sudaro straipsniai, paskelbti 1993–2004 metais, intensyvios švietimo kaitos, naujos mokyklos kūrimo laikotarpiu. Šio leidinio tekstuose dėmesys kreipiamas į tris pagrindines mokyklos raidos sritis. Pirmoji – sutrikusios raidos vaikų ugdymas plačiąja prasme, žvelgiant į problemą integruotos mokymo sistemos aspektu. Antroji siauresnė ir konkretesnė – vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, kalbinis ugdymas. Trečioji – pedagogų (tiek bendrojo profilio, tiek specialiojo) profesinė kompetencija. Norėtųsi tikėti, kad šie savotiški laiko ženklai turi tam tikrą išliekamąją vertę kuriant humaniškesnę, demokratiškesnę specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemą mūsų šalyje, kad jie gali padėti išvengti nevaisingų ieškojimų, savotiškų klystkelių tiek formuojant bendrąją specialiojo ugdymo politiką, tiek sprendžiant konkrečias mokymo problemas. Pakartotinai redaguojant straipsnius suvienodinta literatūros sąrašų pateikimo tvarka, iš naujo tekstai peržiūrėti kalbos požiūriu. Kiekvieno straipsnio gale yra nuoroda į šaltinį, kuriame jis buvo paskelbtas pirmą kartą. Leidinys skiriamas mokytojams, edukologijos specialybės studentams, specialiesiems pedagogams ir kitiems asmenims, kuriems rūpi Lietuvos mokyklos ateitis ir ypač vaikų, patiriančių mokymosi sunkumų, ugdymo reikalai.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 373
Išleidimo metai: 2005
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-595-4
ŠU bibliotekoje 16 egz.

   
alt
alt
SPECIALIOJO UGDYMO PAGRINDAI
Sud. Jonas Ambrukaitis
https://aleph.library.lt/

Mokomoji knyga skiriama edukologijos specialybės studentams. Joje analizuojami vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, pažinimo ir ugdymo pagrindai, su kuriais turėtų būti susipažinę bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai bei aukštųjų mokyklų dėstytojai, rengiantys pedagogus. Autoriai, sudarytojas, redaktoriai mano, kad knyga galės pasinaudoti ir šeimos, auginančios vaiką, turintį mokymosi sunkumų.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 462
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-423-0
ŠU bibliotekoje 77 egz.

   
alt
alt
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS MOKYMAS
Ona Štitilienė
https://aleph.library.lt/

Knygoje aprašoma specialiųjų poreikių mokinių, turinčių nežymų intelekto sutrikimą, matematikos mokymas žemesniosiose klasėse. Medžiaga nagrinėjama remiantis autorės parengtais matematikos vadovėliais ir pratybų sąsiuviniais. Mokomoji knyga skirta specialiosios pedagogikos specialybės studentams.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 186
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-440-0
ŠU bibliotekoje 100 egz.
   
alt
alt
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKSLEIVIŲ SOCIALINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
Daiva Vitkauskaitė
https://aleph.library.lt/

 Šis leidinys skirtas specialiųjų mokyklų, ugdymo centrų, globos namų specialiesiems ir socialiniams pedagogams, dirbantiems su nedidelių ir vidutinių SUP turinčiais vaikais ir paaugliais. Manome, kad pateiktais metodiniais pasiūlymais gali pasinaudoti ir ugdymo procese lanksčiai juos pritaikyti pedagogai, dirbantys globos namuose ar mokyklose, kur yra integruotų klasių. Jame pateikiama ekonominio ugdymo, palengvinančio moksleiviams susivokti, kaip tvarkyti biudžetą, namų ūkį, dalykiškai bendrauti, tinkamai komunikuoti su bendruomenės nariais, buitinių ir ūkinių darbų mokymo metodai; jaunesniųjų moksleivių popamokinė socialinių gebėjimų ugdymo eksperimentinė programa. Šie pasiūlymai turėtų palengvinti pedagogų ir studentų darbą, ugdant neįgalių moksleivių, turinčių intelekto sutrikimą, socialinę kompetenciją. Reikėtų pažymėti, kad šis leidinys neturėtų būti pedagogų bendruomenės suvoktas kaip privaloma ir nekintanti dogma. Pateikti pasiūlymai turėtų būti naudojami lanksčiai.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 106
Išleidimo metai: 2004
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-545-8
ŠU bibliotekoje 36 egz.

   
alt
alt
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ PAŽINIMAS IR UGDYMAS
Jonas Ambrukaitis

 Straipsnių rinkinys. Mokslinės konferencijos „Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas bendrojo ugdymo įstaigose", vykusios 2004 m. gruodžio 22 d., medžiaga.
A. Ališauskas, A. Dikidži, D. Gerulaitis. Bendrojo ugdymo klasėje besimokančio specialiųjų poreikių turinčio vaiko socialinė psichologinė charakteristika. J. Ambrukaitis. Specialusis ugdymas ir jo raiška. J. Apulskytė, R. Liukinevičius. Šiaulių logopedinės mokyklos parengiamosios klasės vaikų pasirengimo mokyklai įvertinimas. Z. Baršauskienė, N. Mockevičienė. Tradicinio specialiojo ugdymo pokyčiai Jono Laužiko specialiojoje mokykloje. R. Budrienė. Integracinės logopedinės ritmikos metodo galimybės šalinant mikčiojimą. E. Grinienė, V. Bliumbergienė Specialiųjų poreikių vaikų ir moksleivių integracijos Kauno miesto ugdymo įstaigose pasiekimai ir problemos. V. Gružaitė. Socialinės maitinimosi sunkumų priežastys. L. Joneliūkštytė, O. Štitilienė. Specialiųjų poreikių vaikų judėjimo uždavinių sprendimo mokymo optimizavimas. N. Ivoškienė. Vaikų, turinčių kochlearinių implantų, reabilitacijos ypatumai. R. Ivoškuvienė, D. Dubinienė. Autistiškų vaikų ugdymo teorija ir praktika. I. Kaffemanienė, S. Simaitienė. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo nuostatos ugdant neįgalų vaiką. R. Kaffemanas. Riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto berniukų ir mergaičių kognityvinių gebėjimų lyginamoji analizė. A. Kaselienė, R. Karmazinas, V. Kasparas, N. Kriugždaitė. Hipoterapija (jojimo terapija). D. Kavaliauskienė, V. Makutienė, A. Mickutė. Projekto „Mokykla visiems" idėjų įgyvendinimas Radviliškio rajono Šeduvos vidurinėje mokykloje. L. Kaukėnaitė Pratybų sąsiuvinio projektas kirpimo ir klijavimo pamokoms. L. Miežinskaitė, D. Šonkevičienė. „Smalsučio mokyklėlė" – specialiojo ugdymo mokymo priemonė. L. Mickutė. Šiaurės šalių projekto „Mokykla visiems" idėjų sklaida Lietuvoje. V. Makauskienė. Multidimensinis požiūris į mikčiojimą. G. Morozova, R. Juodviršienė Sutrikusios klausos vaikai bendrojo lavinimo mokykloje. V. Navickienė Mokytojų požiūris į donorystę. D. Ogintienė Atvejo analizė. V. Ozolaitė, R. Paulauskaitė. Pedagogo kūrybingumas. V. Pobrein, V. Vaišvilaitė-Pranienė. Skaitymo formų ir būdų taikymas lietuvių kalbos pamokose. N. Povilaitienė. Socialinio pedagogo veikla ir jos efektyvumas jaunimo mokyklose. D. Šonkevičienė. Tradicinės šventės Šiaulių apskrities specialiosiose mokyklose. E. P. Zambacevičienė, M. Makarovienė, M. Žalpienė. Sutrikusio intelekto paauglių nerimo apraiškos.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 96
Išleidimo metai: 2005
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-585-7
Bendroji skaitykla 2 egz.

   
alt
alt
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ ŽAIDIMŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
Irena Kaffemanienė, Irena Burneckienė
https://aleph.library.lt/

Leidinyje pateikiami normalios žaidimo raidos parametrai, lygiai, apibūdinami specialiųjų poreikių vaikų žaidimo ypatumai, teikiamos rekomendacijos vaiko elgesio ir žaidimo stebėjimui bei vertinimui adaptacijos darželyje laikotarpiu, detalizuota ir susisteminta žaidimo gebėjimų formavimo programa ir jos realizavimo rekomendacijos.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 176
Išleidimo metai: 2001
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-251-3
ŠU bibliotekoje 33 egz.


   
alt
alt
SUTRIKUSIOS RAIDOS VAIKŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GAIRĖS
I
Adaptacijos laikotarpis
Pirmieji ir antrieji ugdymo metai
Regina Ivoškuvienį, Irena Kaffemanienė, Valė Baranauskienė, Irena Burneckienė, Marija Makarovienė, Aldona Vakalevičienė
Mokomoji knyga

Knygą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje glaustai apibūdinami vaikų intelektinės raidos ypatumai, aptariama specialiojo ikimokyklinio ugdymo struktūra, pateikiami raidps pedagoginio vertinimo aspektai adaptacijos periodu. Daug dėmesio skiriama ikimokyklinio laikotarpio vaikų ugdymo gairėms ir rekomendacijoms aptarti. Šioje dalyje pateikiamos adaptacijos periodo, pirmųjų ir antrųjų ugdymo metų veiklos temos bei antrųjų ugdymo metų papildomos temos.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 217
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-401-X

   
alt
alt
SUTRIKUSIOS RAIDOS VAIKŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GAIRĖS
II
Tretieji ir ketvirtieji ugdymo metai

Regina Ivoškuvienį, Irena Kaffemanienė, Valė Baranauskienė, Irena Burneckienė, Marija Makarovienė, Aldona Vakalevičienė
Mokomoji knyga

Knygą yra „Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės“ I d. tęsinys. Joje pateikiamos trečiųjų ir ketvirtųjų ugdymo metų vaikų veiklos temos. Metodinės rekomendacijos aprašytos pirmojoje dalyje.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 188
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-402-8
ŠU bibliotekoje 33 egz.
   
alt
alt
SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMAS IR SAVIKONTROLĖ DIRBANT KOMPIUTERIU
Jūra Vladas Vaitkevičius
Mokomoji knyga
https://aleph.library.lt/

Formatas: A5
Puslapių sk.: 111
Išleidimo metai: 2001
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9955579544
ŠU bibliotekoje 32 egz.
   
alt
alt
SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMAS IR SAVIKONTROLĖ UGDYMO SRITYJE
Jūra Vladas Vaitkevičius
Mokomoji knyga
https://aleph.library.lt/

Formatas: A5
Puslapių sk.: 205
Išleidimo metai: 2005
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9955579412
ŠU bibliotekoje 52 egz.
   
alt
alt
VAIKŲ RAIDOS YPATINGUMŲ IR SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ ĮVERTINIMAS
Algirdas Ališauskas
https://aleph.library.lt/

Mokomojoje knygoje aptariami vaikų raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių pažinimo bei įvertinimo teoriniai metodologiniai aspektai, specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir tenkinimo organizavimo klausimai. Analizuojami vaikų raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo pokyčiai bei perspektyvos. Nagrinėjama, kaip pedagoginės psichologinės tarnybos psichologiniu ir pedagoginiu aspektu vertina ugdymo(si) poreikius. Vaikų raidos ypatingumų ir jų ugdymo(si) poreikių pažinimas bei įvertinimas yra daugelio specialistų veiklos objektas. Todėl ši knyga skiriama ir studijuojantiems, ir dirbantiems specialistams.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 121
Išleidimo metai: 2002
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-332-3
ŠU bibliotekoje 38 egz.
   
alt
alt
VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, PSICHOSOCIALINĖ RAIDA
Liuda Radzevičienė
https://aleph.library.lt/

Leidinyje analizuojama sutrikusios raidos vaikų psichosocialinė plėtotė. Aptariamas ankstyvasis ir ikimokyklinis amžius. Skiriama gydymo, ugdymo, lavinimo, abilitacijos ir reabilitacijos specialistams, tėvams, studentams, visiems, kuriems svarbu vaikų, jaunuolių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymas. Knyga gali būti naudinga ir tiems, kurie nėra susiję su specialiąja edukologija ir jos objektu, tačiau nori suprasti ir išmokti gyventi kartu su neįgaliaisiais.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 128
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-389-7
ŠU bibliotekoje 54 egz.
   
alt
alt
VAIKŲ SVEIKATA IR REABILITACIJA
Straipsnių rinkinys

https://aleph.library.lt/

Formatas: A5
Puslapių sk.: 127
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986383757
ŠU bibliotekoje 16 egz.