Straipsniai, konferencijų medžiaga ir tezės už 2011 m.

 • Balvočiūtė, R. (2011). Šiaulių miesto darbo rinkos situacijos 2004 - 2009 m. lyginamoji analizė Lietuvos ekonominių pokyčių kontekste//Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 2 (22), p. 55-66.
 • Balvočiūtė, R., Bakanauskienė, I. (2011). Research on Work Incentives and Motivating Factors in Manufacturing and Service sector Companies of Šiauliai City.// Social research: mokslo darbai. ISSN 1392-3110. Nr. 4 (25), p. 56-62.
 • Balvočiūtė, R., Skunčikienė, S. (2011). Towards Sustainable Economic Convergence: Comparative Analysis of Macroeconomic Situation in Lithuania, New and Old Euro Zone Countries // International Journal of Social Sciences and Humanity. ISSN:  1309-8063 (Online). Vol 3 No 1, January, p.365 – 374.
 • Beržinskienė, D., Juozaitienė, L. (2011). Impact of labour Market Measures on Unemployment // Inžinerinė ekonomika. ISSN 1392 – 2785, vol. 22 no.2, p. 187-195.
 • Beržinskienė, D., Rudytė, D. (2011). Assesment of innovativeness and competetiveness of Lithuania in the international context. // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai. ISSN 1392-3110. Nr. 3 (24), p 26-34.
 • Butkus, M., Matuzevičiūtė, K. (2011). Ekonomikos teritorinių (regionų) skirtumų vertinimas Europos Sąjungos šalyse // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 3(23), p. 66-79.
 • Bersėnaitė, J., Cibulskienė, D., Būdvytytė-Gudienė, A., Tijūnaitienė, R. (2011). Identifying Barriers to Science-Business Interaction // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai. ISSN 1392-3110. Nr. 3 (24) p. 16-25.
 • Cibulskienė, D., Padgureckienė, A. (2011). Prekybinės įmonės kapitalo struktūros, pagrįstos EVA maksimizavimu, formavimo sprendimai // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 2 (22), p. 80-93.
 • Karalevičienė, J., Ivanovienė, I. (2011). Smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus situacijos analizė verslui teikiamos paramos aspektu  // Periodinis mokslinių straipsnių rinkinys „Profesinės studijos: teorija ir praktika“: ISSN 1822-3648.  Šiauliai, Nr. 8. P. 158 – 166.
 • Kušleikienė, L., Karalevičienė, J. (2011). Verslo inkubavimas ir verslumo skatinimas Lietuvoje // Periodinis mokslinių straipsnių rinkinys „Profesinės studijos: teorija ir praktika“: ISSN 1822-3648.  Šiauliai: Šiaulių kolegija. Nr. 8 (19). P. 205 - 212.
 • Lileikienė, A., Jermakovičienė, A. (2011). Makroekonominių veiksnių įtaka vartotojų elgsenai vartojant dujas. Vadyba / Journal of Management, vol. 19, no 2. ISSN 1648 – 7974, p. 93-103.
 • Lileikienė, A., Likus, A. (2011). Analysis of Change Effect in the Market Interest Rate on Net Interest Ingome of Commercial Banks // Inžinerinė ekonomika/ Engineering Economics. Vol.22, no.3. ISSN  1392 – 2785 (print), ISSN 2029 – 5839 ( online), p. 241-255.
 • Montvilaitė, K., Ruplienė, D. (2011). Globalizacijos poveikis ekonominio augimo tempams konvergavimo aspektu // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos.  ISSN 1648-9098.  Nr. 3 (23), p. 80-88.
 • Žičkienė, S., Potelis, N., Juozaitienė, L., Potelienė, S. (2011). Corporate Social Responsibility Disclosure in Water Supply Companies // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai. ISSN 1392-3110. Nr.4 (25), p. 43-54.
 • Raziulytė, S. (2011). Darbo užmokesčio ir jį lemiančių veiksnių analizė Lietuvos pavyzdžiu // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 4(33), p. 73-79.
 • Ruplienė, D., Montvilaitė, K. (2011). Darbo rinkos veiksnių poveikis tiesioginėms užsienio investicijoms: empirinių tyrimų apžvalga // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. – ISSN 1648-9098. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, Nr. 2 (22), p. 68-77.
 • Ruplienė, D., Montvilaitė, K. (2011). Darbo rinkos veiksnių poveikis tiesioginėms užsienio investicijoms: empirinių tyrimų apžvalga // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos.  ISSN 1648-9098. Nr. 2 (22), p. 68-77.
 • Seputiene, J. (2011). The Estimation of the Relationship Between Wages and Unemployment in the European Union // International Journal of Social Sciences and Humanity Studies. ISSN 1309-8063 (Online).Vol. 3, No. 2, p. 277-285
 • Šeputienė, J., Končiūtė, L. (2011). Darbo užmokesčio ir nedarbo lygio sąryšio Lietuvoje vertinimas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 21(1), p.16–23.
 • Šeputienė, J., Skunčikienė, S. (2011). The Relationship between Economic Development and Economic Freedom: the Case of Transition Economies // Economics, Management, and Financial Markets. ISSN 1842–3191.Vol. 6, No. 1, p. 790-799.
 • Šileika, A., Šimulienė, R. (2011). Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvos regionuose 2005-2009 metais socialinė-ekonominė analizė // Ekonomika ir vadyba:aktualijos ir perspektyvos. Nr.1(21). ISSN 1648-9098. p.70-48.
 • Tamašauskienė, Z., Žavidaitė,  A. (2011). Mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtakos biudžeto pajamoms ekonominis vertinimas  // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, ISSN 1648-9089, Nr.1(21),  p. 44 – 57.