Straipsniai, konferencijų medžiaga ir tezės už 2012 m.
 • Balvočiūtė, R. (2012). „Ekonomikos realijos: verslo ir socialinė sanglauda“: konferencijos apžvalga. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 2(26), p. 126-128.
 • Balvočiūtė, R., Makauskaitė, A. (2012). Lietuvos vietinės valdžios subsektoriaus finansų regioninė diferenciacija // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, mokslo darbai. ISSN 1648-9098. Nr. 4(28), p. 38-52.
 • Beržinskienė, D, Rudytė, D. (2012). Model of the Lithuanian Pension System: Challenges and Opportunities // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai. ISSN 1392-3110. Nr.2(27), p 29-35.
 • Beržinskienė, D., Cibulskienė, D., Būtvytytė, A. (2012).ES struktūrinių fondų paramos įsisavinimo intensyvumas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje //Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 4(28), p.53-64.  
 • Beržinskienė, D., Raziulytė, S. (2012). Darbo našumo ir darbo užmokesčio tarpusavio priklausomybės vertinimas Lietuvos pavyzdžiu // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 2 (26), p. 33-40.
 • Cibulskienė, D., Rumbauskaitė, R. (2012). Credit Risk Management Models of Commercial Banks: their Importance for Banking Activities // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai. ISSN 1392-3110. Nr. 2(27), p.p. 71-77.
 • Karalevičienė J., Bužinskienė R. (2012).Tradicinių ir moderniųjų bankroto modelių struktūros ir raidos transformacija // Mokslo darbai: tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste“. Vilnius. 1 dalis. P. 212 –2278.
 • Karalevičienė, J., Bužinskienė, R. (2012). Moderniųjų bankroto modelių tinkamumo įvertinimas įmonių bankroto diagnozavimui // Vadyba: Mokslo tiriamieji darbai. ISSN 1648-7974. Vakarų Lietuvos verslo kolegija: Klaipėdos universiteto leidykla, Nr. 1(20), P. 45-55.
 • Kareivaitė, R. (2012).Daugiakriterių metodų panaudojimas vertinant darnų vystymąsi // Vadyba. ISSN 1648-7974. Nr. 1(20), p. 121-127.
 • Domarkas, V., Juknevičienė, V., Kareivaitė, R. (2012).Institucinės dimensijos vaidmuo darnaus vystymosi koncepcijoje // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1392-6195 (print), ISSN 2029-2058 (online). T. 11, Nr. 3, p. 461-472.
 • Juknevičienė, V., Kareivaitė, R. (2012). Good Governance as the Instrument for the Implementation of the Sustainable Development’s Conception // Socialiniai tyrimai. ISSN 1392-3110. Nr. 3(28), p. 28-42.
 • Karpavičius, H. (2012).Classification and Interpretation of Macroeconomic Exogenous Shocks- The Case of Lithuania // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai. ISSN 1392-3110. Nr.2(27), p. 89–97.
 • Lileikienė A.,Žebrauskytė G. (2012).Lietuvos bankų aktyvų ir pasyvų valdymo strategijos ekonomikos nuosmukio sąlygomis ir įtaka paskolų portfelio kokybei // Vadyba / Journal of  Management, vol. 20, no 1. 111-121 psl. ISSN 1648 – 7974.
 • Mačiulytė-Šniukienė, A., Montvilaitė, K. (2012).Evaluation of Innovations as a Labour Productivity Increasing Factor: The Case of the European Union Countries // Socialiniai tyrimai / Social Research. Nr. 4(29), p. 45-58.
 • Paliulis, K. N., Mačiulytė-Šniukienė, A.,Vizbaras, A. (2012).Informacinės visuomenės plėtros ir jos įtakos darbo produktyvumui vertinimas: Lietuva Europos Sąjungos šalių kontekste // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr.2 (26), p. 17–32.
 • Balčiūnas, S., Matuzevičiūtė K. (2012). Emigrantų elgsena susijusi su piniginiais pervedimais ir jų panaudojimu: Lietuvos atvejis // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Nr. 4 (28), p. 142-151.
 • Montvilaitė, K., Lydeka, Z. (2012). Identification of Groups of Countries in the European Union in the Context of Economic Convergence // Socialiniai tyrimai –ISSN 1392-3110. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, Nr. 2 (27), p. 98–110.
 • Budrikienė, R., Paliulytė, I. (2012).Bankroto prognozavimo modelių pritaikomumas skirtingo mokumo ir pelningumo įmonėms // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr.2(26), p. 90-103.
 • Rudytė, D., Bužinskienė,  R. (2012).Skirtingų valstybių nematerialaus turto apskaitymo struktūros analizė ir vertinimas įmonėje // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos ISSN 1648-9098. Nr. 4 (28), p. 133-141.
 • Rudytė, D., Bužinskienė, R. (2012).Nematerialiųjų išteklių vertinimo metodai organizacijos išteklių apskaitoje. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos ISSN 1648-9098. Nr. 2 (26), p. 104-110.
 • Šeputienė, J., Adanavičiūtė, S. (2012). Korupcijos lygio Europos sąjungos šalyse lyginamoji analizė ir ryšio su šalių ekonominiu išsivystymu įvertinimas // Mokslas ir edukaciniai procesai. ISSN 1822-4644. Nr. 1(16). P. 95-103.
 • Šileika, A.,Martinaitytė, L. (2012). Asmeninio vartojimo ir vidaus investicijų Lietuvoje sąryšio analizė // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr.4.
 • Tamašauskienė, Z., Opulskytė, R. (2012). Assessment of Impact of Changes in Indirect Taxes on Macroeconomic Indicators of Lithuania in Context of Other EU Member States //Social Research. ISSN 1392-3110. Nr. 2 (27), p.5–18.