Apie mokslo žurnalą „Filologija“

   Filologija 2015 20 virselis
Filologija 2015 20 virselis
 
      

 

Leidinio tikslas – skatinti mokslinius tyrinėjimus moderniose lingvistikos kryptyse, skleisti lietuvių kalbos medžiagą tarptautinėje mokslo erdvėje. Leidinyje spausdinami straipsniai, atitinkantys dvi pagrindines Humanitarinio fakulteto mokslinių tyrinėjimų kryptis: etnolingvistiką ir teksto lingvistiką bei poetiką.

„Filologijos“ redakciją pirmiausiai domina šių problemų tyrinėjimas: konceptų raiška, konceptualiosios metaforos, leksinė nominacija, teksto pragmatika, meninio teksto semantika. Pirmenybė teikiama straipsniams, parašytiems remiantis moderniosios lingvistikos metodologija, visų pirma panaudojant kognityvinės lingvistikos metodus. Dalis straipsnių būna skirta bendriesiems teoriniams klausimams, dalis atspindi konkrečių filologinių tyrimų rezultatus.

Duomenų bazės: MLA International Bibliography; Ulrich’s: CEEOL (Central and Eastern Europen Online Library); IndexCopernicus.

Žurnalas leidžiamas nuo 1993 metų. Išeina vieną kartą per metus.
2015 m. išėjo paskutinis žurnalo Filologija numeris.

ISSN 1392-561X
ISSN 2424-3361 (Online)

Žurnalo numeriai

Redaktorių kolegija


Atsakomasis redaktorius
ALOYZAS GUDAVIČIUS, prof. habil. dr. (kalbotyra) – Šiaulių universitetas

Redaktorių kolegija:

JERZY BARTMINSKI, prof. habil. dr. (filologija) – Marijos Kiuri-Sklodovskos universitetas
OJARS BUŠS, habil. dr. (filologija) – Latvijos universitetas
VIGMANTAS BUTKUS, doc. dr. (literatūrologija) –Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
HEINER EICHLER, prof. habil. dr. (filologija) – Vienos universitetas
PRANAS GRAŽYS, prof. habil. dr. (literatūrologija) – Šiaulių universitetas
AUDRONĖ KAUKIENĖ, prof. habil. dr. (kalbotyra) – Klaipėdos universitetas
BRONIUS MASKULIŪNAS, prof. dr. (kalbotyra) – Šiaulių universitetas
JOSIF STERNIN, prof. habil. dr. (filologija) – Voronežo universitetas
KAZIMIERAS ŽUPERKA, prof. habil. dr. (kalbotyra) – Šiaulių universitetas

Informacija straipsnių autoriams

Leidinyje spausdinami straipsniai etnolingvistikos ir teksto lingvistikos klausimais.Straipsniai redakcijai siunčiami elektroniniu paštu. Jei straipsnyje yra specialių ženklų, raidžių, schemų ir pan., būtina atsiųsti visiškai parengto straipsnio atspaudą. Išsamiau<<

Kontaktai

Redakcijos adresas:
ŠU Humanitarinis fakultetas P. Višinskio g. 38,
LT–76351 Šiauliai
Tel. (8~41) 595 787, faksas (8~41) 432 748
El. paštas gudavicius@hu.su.lt