Specialiosios pedagogikos katedros tyrimų tematika 2015 – 2020 m.

SPECIALIOJO IR INKLIUZINIO UGDYMO INOVACIJOS

Specialiosios pedagogikos katedros mokslinių tyrimų teminės grupės:

1. Teminė grupė : INKLIUZINIO UGDYMO PLĖTRA

Bendra tyrimų tema: Socioedukacinės inovacijos inkliuzinėje mokykloje, jų plėtra ir ugdytojų inkliuzinio ugdymo kompetencijų stiprinimas.

Tikslas: kurti ir moksliniais tyrimais pagrįsti socioedukacines inovacijas inkliuzinei mokyklai, skatinti jų plėtrą ugdymo praktikoje ir stiprinti ugdytojų inkliuzinio ugdymo kompetencijas.

Grupės vadovė prof. dr. Stefanija Ališauskienė.

Dalyviai:

Individualios temos Tyrėjai
Ankstyvasis inkliuzinis ugdymas: kontekstai ir procesai Prof. dr. Stefanija Ališauskienė
Psichopedagoginis vertinimas inkliuzinio ugdymo procese Doc. dr. Algirdas Ališauskas
Organizacijos kultūros pokyčiai diegiant į socioedukacinės aplinkos kokybę orientuotas inovacijas inkliuzinėje mokykloje Doc. dr. Irena Kaffemanienė
Mokymas ir mokymasis inkliuzinėje mokykloje Doc. dr. Lina Miltenienė
IKT technologijų taikymas inkliuzinio ugdymo aplinkose Doc. dr. Asta Vaitkevičienė
Pozityvaus elgesio kontekstų konstravimas inkliuzinio ir specialiojo ugdymosi aplinkose Doc. dr. Renata Geležinienė
Negalę turinčių studentų įgalinimas internacionalizacijai namuose Dokt. Regina Karvelienė
Mokinių patirčių svarba asmeninės kontrolės ugdymui(si), kuriant saugią nuo smurto mokyklą Dokt. Aurelija Jocaitė

2. Teminė grupė: KALBĖJIMO IR KALBOS SUTRIKIMŲ TURINČIŲ VAIKŲ UGDYMAS

Bendra tyrimų tema: Metodų, taikomų vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimams vertinti ir įveikti, veiksmingumo pagrindimas.

Tikslas: laikantis įrodymais grįstos praktikos teorinių metodologinių nuostatų, pagrįsti metodų, taikomų vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimams vertinti ir įveikti, veiksmingumą, teikti moksliškai argumentuotus pasiūlymus logopedinės pagalbos sistemai tobulinti.

Grupės vadovė lekt. dr. Daiva Kairienė.

Dalyviai:

Individualios temos Tyrėjai
Ikimokyklinio amžiaus vaikų garsų tarimo sutrikimų identifikavimas, diferenciacija ir įveikimas Lekt. dr. Daiva Kairienė
Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai, taikant multidimensinę intervenciją Dokt. Rita Kantanavičiūtė
Įrodymais grįsta logopedinė pagalba mokiniui, turinčiam kalbos sutrikimų Dokt. Simona Daniutė

3. Teminė grupė: NEGALĖS TYRIMAI

Bendra tyrimų tema: Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymas: teoriniai prioritetai ir reali praktika.

Tikslas: tyrinėti negalės fenomeną socialinės gerovės nuostatų aspektais, išryškinant veiksmingo ugdymo/si ir socializacijos ypatumus bei perspektyvas.

Grupės vadovė lekt. dr. Margarita Jurevičienė.

Dalyviai:

Individualios temos Tyrėjai
Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymo strategijų įvairovė ir plėtros galimybės Lekt. dr. Margarita Jurevičienė
Neįgalaus žmogaus paveikslas mene kaip specifinis visuomenės nuostatų į negalią ir neįgaliuosius atspindys Prof. habil dr. Vytautas Gudonis
IKT taikymas specialiojo ugdymo aplinkose Doc. dr. Asta Vaitkevičienė
Kalbinio ugdymo inovacijos specialiojo ugdymo aplinkose Doc. dr. Rita Melienė
Neįgaliųjų profesinės karjeros modeliavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai Lekt. Egidijus Elijošius
Neįgaliųjų bendrųjų gebėjimų ir pasirengimo profesinei karjerai sąveika. Lekt. dr. Laima Tomėnienė

4. Teminė grupė: SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TENKINIMAS MOKANT(IS) DALYKŲ

Bendra tyrimų tema: Ugdymo turinio ir strategijų inovacijos ugdant mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas specialiojo ir inkliuzinio ugdymo aplinkose

Tikslas: identifikuoti veiksmingas ugdymo praktikas, kurti ugdymo turinio ir strategijų inovacijas specialiojo ir inkliuzinio ugdymo aplinkose.

Grupės vadovė doc. dr. Rita Melienė.

Dalyviai:

Individualios temos Tyrėjai
Gimtosios kalbos mokymosi ir komunikacinių gebėjimų ugdymosi proceso inovacijos Doc. dr. Rita Melienė
Matematinio ugdymo inovacijos Lekt. dr. Laima Tomėnienė
Inovatyvios inkliuzinio ugdymo strategijos pamokoje Doc. dr. Lina Miltenienė
IKT taikymas inkliuzinio ugdymo aplinkose Doc. dr. Asta Vaitkevičienė
Socialinio ugdymo bloko dalykų mokymo(si) būdai ir formos bendrojo ir specialiojo ugdymo sąlygomis Lekt. Egidijus Elijošius