Šiaulių universitetas skelbia konkursą eiti pareigas

SKELBIMO DATA  2015-06-22

INFORMATIKOS, MATEMATIKOS IR E. STUDIJŲ INSTITUTE:

Matematikos katedroje: profesoriaus (0,25 etato).

1. Mokslo sritis ir kryptis. Fiziniai mokslai. Matematika (01P).

2. Skaitomi studijų dalykai:  Diferencialiniai matematiniai modeliai, Analizinė daugiamačių išsigimstančių dalinių išvestinių sistemų teorija, Diskrečioji matematika, Matematinė logika ir algoritmų teorija.

3. Mokslinis, metodinis darbas. Matematikos krypties mokslinis darbas, tenkinantis profesoriaus pareigybinius reikalavimus; vadovavimas baigiamiesiems bakalauro ir magistro darbams; dalyvavimas  daktaro disertacijų gynimo procedūrose, konferencijų organizaciniuose ir moksliniuose komitetuose, studijų programų rengimo ir (ar) vertinimo komitetuose.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai)  iki 2015-09-22

Telefonas pasiteirauti (8~41) 595750.

SKELBIMO DATA  2015-06-22

MOKSLO INSTITUTE:

Lyčių studijų centre: vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 etato).

  1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija ar / ir sociologija.

Lyčių sistemos  procesų tyrimai

Lyčių sociologija. Moterų ir vyrų (ne) lygybė. Moterų ir vyrų lygių teisių ir lygių galimybių įgyvendinimo (ne)pažanga socioekonominėje kaitoje.

Lygios galimybės Lietuvos visuomenėje. (Ne)diskriminavimas. Daugialypis diskriminavimas Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais diskriminacijos pagrindais.

Lyčių lygybės ir diskriminacijos matavimai. Teorinė tiriamų lyčių sistemos fenomenų analizė ir empirinių tyrimų metodologijos parengimas, tyrimo vykdymas, interpretacija bei ataskaitų parengimas.

Naujų teorinių įžvalgų, implikuojančių lyties aspektą į kitas mokslo sritis ir kryptis (pavyzdžiui, edukologiją  ir lyčių sociologiją), kūrimas. 

2. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinių tyrimų vykdymas (mokslo tiriamasis darbas, koncepcijų, teorijų ir metodikų kūrimas, siekiant jas pritaikyti įvairiose visuomenės gyvenimo srityse; dalyvavimas konferencijose ir seminaruose ir kt.) ir jų skelbimas.

Siekti savo mokslinės veiklos rezultatus apibendrinti recenzuojamuose mokslo žurnaluose publikuojamuose straipsniuose, monografijose, o pedagoginės veiklos patirtį – metodiniuose leidiniuose studentams, monografijose, moksliniuose straipsniuose; dalyvauti ekspertinėje veikloje; užsiimti ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla (mokslo populiarinimo, švietėjiški straipsniai, paskaitos visuomenei, dalyvavimas radijo ir televizijos laidose ir kt.), ugdant žmogaus teisių suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės („rasinės“) kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai)  iki 2015-09-22

Telefonas pasiteirauti (8~41) 595750.


Dokumentai
:

- prašymas Rektoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse;

 - Mokslo ir meno skyriaus vedėjo patvirtintas paskelbtų mokslo darbų sąrašas arba paties pretendento sudarytas paskelbtų mokslo darbų sąrašas nedirbančiam Universitete asmeniui;

- mokslo darbų apžvalga lietuvių ir pasirinkta užsienio kalba (ne Universiteto darbuotojai, pretenduojantys eiti profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas). Apžvalgos galima nerengti, jeigu pretendentas ne disertacijos pagrindu parengė ir išleido mokslo monografiją arba mokslo studiją, arba mokslo šaltinių publikaciją:

- aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijos;

- pažyma apie specialybės kalbos mokėjimo lygį (Universiteto darbuotojams);

- pažyma apie pedagoginio arba mokslinio darbo stažą mokslo ir (ar) studijų institucijoje;

- gyvenimo aprašymas;

- papildomi dokumentai, kurie apibūdina kandidato mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra);

Su Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais galima susipažinti susipažinti Universiteto interneto tinklalapyje.

Rektorius


 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius