Šiaulių universitetas skelbia konkursą eiti pareigas

SKELBIMO DATA  2014-02-27

 MENŲ FAKULTETE:

Teatro katedroje: lektoriaus (0,5 etato).

(1. Mokslo sritis ir kryptis. Humanitariniai mokslai. Teatras, choreografija.

2. Skaitomi studijų dalykaiJudesio plastika. Šiuolaikinių šokių studija. Modernaus šokio studija. Lotynų Amerikos šokių studija.

3. Metodinis, kūrybinis darbas. Būsimųjų teatro ir kino išraiškingos judesio plastikos ugdymas; choreografinių projektų rengimas ir kuravimas.).

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETE:

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos katedroje: docento (1 etatas).

(1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija.

2. Skaitomi studijų dalykai:

Bakalauro studijos: Negalė ir šeimos dinamika. Socialinės problemos ir aplinka. Laisvalaikio animacija socioedukaciniame darbe. Socioedukacinis darbas su šeima. Socialinis darbas su šeima. Family dynamisc and Disability (ERASMUS studentams).

Magistro studijos: Negalės psichosociologija. Statistiniai tyrimo metodai. Socialinių tyrimų metodologija (Socialinė pedagogika). Mokslinių tyrimų metodologija ir organizavimas (Socialinis darbas).

3. Mokslinis, metodinis darbas. Publikacijos recenzuojamuose mokslo leidiniuose, mokslo studija, galimybių studija, metodinės priemonės. Mokslinių interesų sritis: Socialinės atskirties asmenų socialinio dalyvavimo iššūkiai; Socialinių tyrimų metodologija.

Patirtis rengiant naujas studijų programas (jungtinės Socialinio darbo magistro rengimo grupės narys).

Patirtis rengiant studijų programos savianalizes (bakalauro ir magistro studijų programų savianalizės rengimo darbo grupės narys).

Patirtis mokslinių žurnalų redakcijos kolegijose.

Dalyvavimas projektinėje veikloje.

Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos tyrimų organizavimas ir atlikimas, ESF ir Nacionalinių projektų vykdymas (vadovavimas  moksliniams tyriminiams projektams, dalyvavimas mokslininkų/ tyrėjų komandose).

Dalyvavimas projektų vertinimo ekspertų komisijose.

Tarptautinis mobilumas: paskaitos pagal tarptautines (Erasmus, NORD+) mobilumo programas užsienio universitetuose; stažuotės užsienio aukštosiose mokyklose.

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir pranešimų skaitymas.

Kvalifikacijos kėlimo seminarų ir mokymų vedimas praktikų bendruomenėje pagal interesų sritį.

lektorius (1 etatas).

(1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Išsilavinimas – socialinio darbo magistro laipsnis.

2. Skaitomi studijų dalykaiVertybių sistema visuomenėje. Sociologija. Ugdymo sociologijos pagrindai. Krizinių situacijų edukacinėje aplinkoje prevencija. Pedagoginis psichologinis konsultavimas socioedukacinėje veikloje. Antidiskriminacinė socioedukacinė veikla. Praktika šeimos centruose.

Parengti dalykai, planuojami dėstyti Socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos studijų programoje: Etika ir vertybės socialiniame darbe. Sociologija. Kursinis darbas. Įgalinanti partnerystė socioedukacinėje veikloje. Konsultavimas socialiniame darbe. Antidiskriminacinis socialinis darbas. Tarpininkavimo ir konsultavimo praktika. Tarpininkavimas ir konsultavimas reabilitacijoje.

3. Mokslinis, metodinis darbas. Publikacijos recenzuojamuose mokslo laidiniuose; mokslo studija; mokslo ir metodinės priemonės.

Mokslinių interesų sritis: Įgalinanti socialinė, edukacinė pagalba šeimai; įgalinimo strategijos/įgalinanti partnerystė; nepilnamečių resocializacija; antidiskriminacinis socialinis darbas.

Patirtis rengiant naujas jungtines studijų programas (socialinio darbo srityje).

Studijų programos savianalizės rengimas (savianalizės suvestinės rengimo grupės narys).

Studijų programos kuravimas.

Patirtis mokslinių žurnalų leidėjų darbo grupėje.

Dalyvavimas projektinėje veikloje (socialinio darbo ir socialinės pedagogikos tyrimų organizavimas ir atlikimas pagal ESF paramą).

Tarptautinis mobilumas: paskaitos pagal Erasmus mobilumo programą užsienio universitetuose; dalyvavimas tarptautinėse praktinės veiklos stažuotėse užsienyje.

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir pranešimų skaitymas.

Dalyvavimas tarptautinėse praktinės veiklos mokymuose.

Metodinė veikla. Kvalifikacijos kėlimo, seminarų praktikų bendruomenėje pagal interesų sritį vedimas.).

TECHNOLOGIJOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETE:

Aplinkotyros katedroje: lektoriaus (0,75 etato).

(1. Mokslo sritis ir kryptis. Dalyvauti Biomedicinos mokslų srities, aplinkotyros mokslo krypties moksliniuose tiriamuosiuose darbuose, Erasmus mobilumo programoje, tarptautiniuose projektuose, tyrimų rezultatus skelbti konferencijose ir moksliniuose straipsniuose.

2. Skaitomi studijų dalykai: Aplinkos monitoringas ir tyrimų metodai. Ekologijos pagrindai. Globali ekologija. Gyvosios gamtos išteklių valdymas. Populiacijų valdymas ir modeliai. Socioekologinis vertinimas. Ekosistemų ekologija. Bioindikaciniai aplinkos tyrimai.

Vadovauti bakalauro baigiamiesiems darbams, juos recenzuoti, dalyvauti baigiamųjų darbų kvalifikacijos komisijose.

3. Mokslinis, metodinis darbas. Rengti metodines mokomąsias knygas skaitomiems studijų dalykams, dalyvauti studijų programų priežiūros veikloje.).

 Biologinių tyrimų moksliniame centre: vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 etato).

(1. Mokslo sritys ir kryptys. Biomedicinos mokslai, biologija. Žemės ūkio mokslai, zootechnika. Gyvūnų histologijos, fiziologijos, molekulinės ir taikomosios genetikos tyrimai.

3. Mokslinis, metodinis darbas. Mokslinio darbo temos: demestikuotų ir laukinių gyvūnų osteochondrozės tyrimas; gyvūnų biologiniai-genetiniai tyrimai.

Vadovavimas tarptautiniams ir nacionaliniams projektams bei jų vykdymas. Mokslinių straipsnių publikavimas leidiniuose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) ir kitas tarptautines duomenų bazes. Tarptautinių, respublikinių mokslinių konferencijų ir seminarų organizavimas bei pranešimai tokio pobūdžio renginiuose. Švietėjiška veikla, dalyvavimas gyvūnų asociacijų/ draugijų veikloje.

Metodinis darbas: vadovavimas studentų kursiniams, bakalauro ir magistro darbams, metodinių-rekomendacinių priemonių rengimas, bakalauro ir magistro studijų programų rengimas.

Dalyvavimas ERASMUS dėstytojų mobilumo tarptautinėje programoje.

Daktaro disertacijų oponavimas ir dalyvavimas gynimo tarybose.).

 BOTANIKOS SODE:

vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,75 etato).

(1. Mokslo sritys ir kryptys. Biomedicinos mokslai, biologija. Socialiniai mokslai, edukologija.

3. Mokslinis, metodinis darbas. Botanikos sodo panaudojimo tyrimai augalų biologinės įvairovės išsaugojimo, edukacijos ir rekreacijos srityse. Mokslinio darbo temos: edukacinė botanikos sodų veikla; augalų ir gyvūnų biologiniai-genetiniai tyrimai.

Vadovavimas tarptautiniams ir nacionaliniams projektams bei jų vykdymas. Mokslinių straipsnių publikavimas leidiniuose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) ir kitas tarptautines duomenų bazes. Tarptautinių, respublikinių mokslinių konferencijų ir seminarų organizavimas bei pranešimai tokio pobūdžio renginiuose. Aktyvi švietėjiška veikla, dalyvavimas Tarptautinio Botanikos sodų konsorciumo (BGCI) ir Baltijos jūros regiono Botanikos sodų, Baltijos šalių Botanikos sodų, Lietuvos universitetų Botanikos sodų (LUBSA) asociacijų veiklose, ERASMUS dėstytojų mobilumo tarptautinėje programoje.

Metodinis darbas: vadovavimas studentų kursiniams, bakalauro ir magistro darbams, metodinių-rekomendacinių priemonių rengimas, bakalauro ir magistro studijų  bei edukacinių programų rengimas. Švietėjiškų renginių organizavimas. Informacinių leidinių „Index Seminum“, „Botanikos sodų augalų sąvadas“ rengimas.

Daktaro disertacijų oponavimas ir dalyvavimas gynimo tarybose.).

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai)  iki 2014-04-18.

Telefonas pasiteirauti (8~41) 595750.

Dokumentai:

- prašymas Rektoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse;

 - Mokslo ir meno skyriaus vedėjo patvirtintas paskelbtų mokslo darbų sąrašas arba paties pretendento sudarytas paskelbtų mokslo darbų sąrašas nedirbančiam Universitete asmeniui;

- mokslo darbų apžvalga lietuvių ir pasirinkta užsienio kalba (ne Universiteto darbuotojai, pretenduojantys eiti profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas). Apžvalgos galima nerengti, jeigu pretendentas ne disertacijos pagrindu parengė ir išleido mokslo monografiją arba mokslo studiją, arba mokslo šaltinių publikaciją:

- aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijos;

- pažyma apie specialybės kalbos mokėjimo lygį (Universiteto darbuotojams);

- pažyma apie pedagoginio arba mokslinio darbo stažą mokslo ir (ar) studijų institucijoje;

- gyvenimo aprašymas;

- papildomi dokumentai, kurie apibūdina kandidato mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra);

- Atestacijos ir priėmimo komisijos nutarimas apie atestavimą pareigoms (Universiteto darbuotojams).

Su Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais galima susipažinti susipažinti Universiteto interneto tinklalapyje.

Rektorius


 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius